Skip to main content

Andréa NEGRELLI:

Túl a látszaton

Regény

David, híres kutatóor­vos, hirte­len meghal. Felesége, Matild örök­li az évtizedek alatt fel­hal­mo­zott festménygyűjteményét.

De vajon mind ere­de­ti? Milyen titkokat rejt a gyűjtemény?

A rend­sz­erváltás utáni Mag­yarorszá­gon, Dávid halálá­val elkezdődik a műtár­gyp­iaci spekulán­sok baljós­latú keringője.

Dani (Daniel­la), Matild lánya, Fran­ciaország­ban él és dol­go­zik, mint doku­men­tum­film ren­dező. Otthona é s Budapest között ingáz­va, zavaros szi­tuá­ció­ba kerül, ahon­nan az egyetlen kiút: nyomozni és fényt deríteni az igazságra.

Túl a látszaton

Megrendelés

Bemutatás

A regény tartalma

A budapesti könyvbemutatón, 2023. március 20-án

Párizs-Budapest, Budapest-Párizs.

Min­den­ki Dan­i­nak hív­ja, pedig a hivat­a­los neve Daniel­la, amit túl nagyképűnek tart. Fran­ciaország­ban boldog házasság­ban él nagy szerelmév­el, egy fran­cia fér­fiv­el. Doku­men­tum­filmeket ren­dez és vág.

Éde­sany­ja, Matild Budapesten él. A volt színésznőt egy baráti tár­saság veszi körül, akik közül néhányan évtizedek óta hűsége­sek hoz­zá. Mások kedves laza­ság­gal prof­itál­nak a 1980-as és 2000-es évek­ben lib­er­al­izálódó mag­yar gaz­dasá­gi rend­szer­ből. Egy orvos és egy műk­ereskedő Matild vagy­ona után ólálkodik.

Dani szem­besül a dön­tő kérdés­sel: mi a való­di ter­mészete ezeknek az embereknek? Miben mesterked­nek? Kiben bízhat meg?

Zűrzavaros szi­tuá­ció­ba kev­eredve, egyetlen cél­ja, felfedezni azt, amit soha nem képzelt el: egy elre­jtett vilá­got a lát­szat mögött.

Ajánlások

Az olvasók véleménye:

Ez a könyv úgy szüle­thetett, mint ahogy a fenyő­fa kikön­nyezi a gyan­tát: nem tud­ja magában tar­tani, ki kell adnia magából.
Voltakép­pen nem is egy, hanem két könyvet tar­tal­maz, ame­lyek szorosan összekötődtek.
Az egyik egy külföl­dre sza­kadt mag­yar filmes nő val­lomása, helyzetjelentése,identitáskeresése és napló­ja, egy erős anya-lánya kapc­so­lat ter­mésze­tra­jza, és egy súlyos betegséggel és a halál­lal való küzdelem drámájá­nak megélése, ennek érzék­letes és átél­hető bemutatása.
A másik egy izgal­mas kri­mi, ami bevisz egy kevesek által ismert terüle­tre a műk­ereskedelem és a műhamisítás rejté­lyes és titkokkal ter­helt világába.
Mind­ket­tő film­re kívánkozik — nyil­ván nem véletlenül — és a könyv úgy is van megír­va, hogy olvasás közben a szemünk előtt pereg le a film.
Aján­lom min­denk­inek, izgal­mas olvas­mány!

Lebil­inc­selő olvas­mány! A történet, végig for­du­latos és figyelem­felkeltő. Igazán méltó lenne, ez a regény, hogy egy nagy­on mai, mag­yar-fran­cia film legyen belőle.

Örülök, hogy olvashat­tam ezt a regényt!
Szá­mom­ra érdek­feszítő, mert a szálak úgy szövőd­nek benne, hogy alig tudtam letenni.
A mag­yar rend­sz­erváltás után szélsebe­sen kialakult, és gyor­san felka­paszkod­ni akaró „újgazdag” réteget is nagy­on hűen sik­erült jelle­mezni, pedig, mint több­ször olvashat­tuk, a szerző Fran­ciaország­ban él.
A regényről lerí az írói profiz­mus, már csak egy hol­ly­woo­di profiz­mus­sal készülő meg­filmesítés kel­lene továb­bi befutáshoz.
Szeretnék a továb­bi­ak­ban, más hason­lóan érdekes regényt olvas­ni Öntől.

Grat­ulálok a könyvhöz. Nem tudtam fél­reten­ni, szinte egy éjsza­ka alatt elolvas­tam. Az érin­tett témák min­den területe érdekelt.
Különösen értékel­tem hogy a mag­yarorszá­gi poli­tikai ellen­téteket mérték­tartóan, reálisan láttatta.
Az emberi kapc­so­la­tokra, a barát­sá­gok alakulására vonatkozóan mag­a­m­ra ismertem.
Nagy­on tet­szett, hogy mintha egy film­for­gatókönyvet olvas­tam vol­na, és olvasás közben „lát­tam” a képeket, a szere­plőket, a történteket.
Még egysz­er szívből grat­ulálok!

Nagysz­erű könyv! Nem csak szórakozást nyújt, de szá­mos olyan dolog­ba ad betek­in­tést, amiről eddig nem is tudtam. Örülök hogy elolvas­tam.

A szerzőről:

Andréa NEGRELLI

NEGRELLI Andréa 1944-ben született Budapesten. Az érettsé­gi után pár éven át a Mag­yar Televíz­ió Gyer­mekosztá­lyán dol­go­zott ren­dezőassziszten­sként. 1967-ben fel­vették Her­skó János új osztá­lyá­ba, az euró­pasz­erte ismert, Szín­ház és Film­művészeti Főiskolára, ami azó­ta Egyetem lett.
1972-ben diplomá­zott, mint ren­dező. Ugyanebben az évben házassá­got kötött fran­cia fér­jév­el, majd 1973-ban Fran­ciaország­ba költözött.
Párizs­ban hosszú éveken át dol­go­zott, mint vágó a fran­cia televíz­iós csatornáknál és külön­böző pro­duk­ciós cégeknél, majd újra doku­men­tum­filmeket ren­dezett. Egy önerőből készült doku­men­tum­film­je a „Megálmod­ott gyerek­től a valósá­gos gyerekig…”, jelen­leg is elérhető DVD‑n és VOD-on a Vimeo szol­gál­tatá­son. Első regénye a „Túl a lát­sza­ton” egy fran­cia-mag­yar, valós eseményeken ala­puló történet, szerelem­mel, barát­ság­gal, tudomán­nyal, feszültséggel.

Üzenet

Kapcsolat és információ

Kérdés? Szívesen válaszolok.